Stichting de Steenwiekertoornrun in Steenwijk beschikt sinds haar oprichting over de ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI wordt aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.

Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

het werk dat de instelling doet

de manier waarop de instelling geld werft

het beheer van het vermogen van de instelling

de besteding van het vermogen van de instelling

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

de naam van de instelling

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer
(ons RSINnummer is 820772021)

de contactgegevens

de doelstelling van de ANBI

het beleidsplan

de functie van de bestuurders

de namen van de bestuurders

het beloningsbeleid

een verslag van de uitgeoefende activiteiten

een financiële verantwoording

MEER OVER EEN ANBI STICHTING VIND JE HIER: